+420 603 861 635
volejte 24 hodin 7 dní v týdnu

Důležité informace

Jak postupovat při úmrtí doma?

Nejprve zavolejte záchrannou službu číslo tel.: 155 nebo obvodního lékaře. Přivolaný lékař provede ohledání zemřelého a vystaví list o prohlídce zemřelého, který si ponechá pozůstalý. Tento doklad zmocňuje pracovníka Pohřební služby k převozu zemřelého.

Převoz provede na zavolání naše nepřetržitá služba, kterou můžete kontaktovat na jakémkoliv telefoním čísle.

Postup při úmrtí v nemocnici nebo v domově důchodců?

Při úmrtí v nemocnici po oznámení zaměstancem nemocnice je třeba zajít do nemocnice pro věci zemřelého, kde Vám vydají potvrzení o úmrtí (některé nemocnice toto potvrzení nedávají). A můžete si vybrat jakoukoliv Pohřební službu dle svého uvážení.

NEJSTE POVINNI SJEDNÁVAT OBŘAD NEBO POHŘEB U POHŘEBNÍ SLUŽBY, KTERÁ BYLA ZAVOLÁNA K ODVOZU ZESNULÉHO JAK Z DOMOVA TAK I Z NEMOCNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ.

Co budeme od Vás potřebovat k vyřízení pohřbu v naší kanceláři?

 • Občanský průkaz zemřelého (je-li k dispozici), popř. rodný list
 • Občanský průkaz zařizovatele pohřbu
 • Oblečení pro zemřelého (obuv není nutná)

Úřední záležitosti

 • Úmrtní list bude zaslán do 30 dnů na adresu objednavatele matrikou Městského (obecního) úřadu spádově dle místa úmrtí.
 • Pozůstalost vyřizuje příslušný notář, který sám vyzve k jednání objednavatele pohřbu a i příslušné dědice po zemřelém.

K tomuto jednání budete potřebovat:

 • Celkovou fakturu pohřbu
 • doklad o zaplacení zálohy a doplatku
 • Váš občanský průkaz

Urna se zpopelněnými ostatky bude připravena 10 dní ode dne konání obřadu v kanceláři Pohřební služby.

Pokud potřebujete pro zaměstnavatele potvrzení o účasti na pohřbu nebo potvrzení o vyřizování pohřbu vystaví Vám je naše Pohřební služba na požádání.


Zákoník práce

Ze zákoníku práce pro Vás vyplývá:

 • Pracovní volno na tři dny s náhradou mzdy při úmrtí manžela, druha nebo dítěte
 • Pracovní volno na jeden den s náhradou mzdy při úmrtí rodičů a sourozenců (tj. dětem sestrám a dětem zemřelého), rodičů a sourozenců manžela (tj.zeťům, snachám, švagrům a švagrovým a pracovní volno na další den pokud pracovník obstarává pohřeb).
 • Pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejdéle jeden den, se poskytuje při úmrtí prarodičů pracovníka nebo prarodičů jeho manžela nebo maželky (tj. vnukům, vnučkám a jejich manželům a manželkám), nebo jiné osobě, která žila v době úmrtí ve společné domácnosti. Celkem volno na dva dny pokud pracovník obstarává pohřeb.

Vdovský či sirotčí důchod

Žádost o zařízení vdovského a sirotčího důchodu po zemřelém, který byl důchodce nebo bez zaměstnání, uplatníte na okresní správě sociálního zabezpečení. Pokud zemřelý byl zaměstnán pak žádost směřujte na zaměstnavatele, u kterého byl zesnulý zaměstnán.

K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se přikládá:

 • Občanský průkaz pozůstalého vdovce / vdovy a oddací list - originál
 • úmrtní list manžela / manželky - originál
 • poslední výměr důchodu manžela / manželky
 • poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce / vdovy

K žádosti o sirotčí důchod předkládá žadatel:

 • občanský průkaz žadatele a rodný list dítětě – originál
 • potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte
 • úmrtní list - originál

Důležité informace:

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR)
Prohlášení o zpracování osobních údajů
Kontaktujte nás
+420 603 861 635
Na Barikádách 774/6
196 00 Praha 9 – ČAKOVICE